Activity

By Braggal
  • Hurley Mathiassen posted an update 3 weeks, 4 days ago

    8 Nguyên nhân Sử dụng Cung cấp Phần mềm Kiểm soát Nếu Mã hóa

    Mã hóa chắc chắn là về cơ bản là hành động viết một ứng dụng trong một lập trình . từ vựng có thể là HTML, Java , các ngôn ngữ trong suốt họ C hộ gia đình hoặc nhiều người khác . Những loại này ngôn ngữ này quen thuộc với giao tiếp với hệ thống máy tính để nói nó chính xác cái bạn muốn nó làm. Tổ chức và cá nhân cũng như vậy có thể cần viết mã máy tính cho a trên một máy tính hoặc có lẽ internet. Trong khi viết mã, nó sẽ không phải là một ý tưởng tồi để sử dụng một số form của phần mềm nguồn control . Nguồn xử lý phần mềm thường được sử dụng trong phần mềm phát triển nơi nhiều cá nhân sẽ làm thay đổi thành các tệp tương tự . Trong bài viết sau , chúng tôi sẽ xem xét tám tuyệt vời sử dụng kiểm soát nguồn phần mềm máy tính khi viết mã.

    Nguồn cung cấp kiểm soát ứng dụng là a tính năng có thể cho phép người dùng tham gia theo dõi của tệp của họ hơn thời gian. Đây chắc chắn là một giải thích quan trọng để sử dụng phần mềm điều khiển nguồn gốc whilst mã hóa. sẵn sàng để quay lại cụ thể hoạt động trước đó phiên bản của một tệp là quan trọng trong hoàn cảnh sai lầm. Các công ty Điều hành và phần mềm tiến bộ có thể đáng kể được lợi từ sử dụng kiểm soát nguồn ứng dụng . Kiểm soát nguồn sẽ là được thực hiện để đối phó với các sửa đổi được thực hiện trên một đơn vị thông tin . Điển hình là tổ chức được đề cập ở trên có thể sử dụng phần mềm kiểm soát source để quản lý bất kỳ quan trọng gọi điện cho nhiều nhân sự thực hiện sửa đổi đối với một thông tin cụ thể sản phẩm . Download soát nguồn phần mềm cũng sẽ enable những công ty này mô tả theo dõi của cái tiến trình đang diễn ra cùng với đơn vị chi tiết cụ thể, mà chắc chắn lại một tuyệt vời giải thích để sử dụng nguồn xử lý trong khi mã hóa . Các công ty này sẽ cũng có thể để giám sát mà nhân viên là thực hiện thay đổi và những gì sửa đổi mà họ thực hiện, mà cho phép công ty khác cấp quản lý.

    Crack Software công ty sẽ cũng muốn làm việc với kiểm soát nguồn chương trình phần mềm kể từ khi nó cho phép những người này để đọc ngoài kiểm soát các thay đổi sản xuất trên nguồn mã . Các công ty này cũng có thể muốn làm việc với kiểm soát nguồn ứng dụng để duy trì thủ tục giấy tờ , tệp cấu hình cộng mã nguồn. Tổ chức và doanh nghiệp cũng có thể muốn sử dụng kiểm soát nguồn phần mềm nếu tất cả

New Report

Close